Zpět

Ochrana obydlí - z dopisu MVČR

Přidal: Přidáno: 21. 3. 2010 16:13:04 Počet shlédnutí: 1724

21 Březen 2010

Na náš písemný dotaz na Ministersvo Vnitra ČR, zdali se nedopouštíme při nouzovém otevírání dveří a aut, protiprávního jednání, jme obdrželi toto vyjádření.

Ochrana obydlí - z dopisu MVČR

Ochrana obydlí je jedním ze základních lidských práv a svobod a je upravena v čl. 12 Listiny základních práv a svobod jakožto součásti ústavního pořádku České republiky.

Podle § 238 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se trestného činu porušení domovní svobody dopustí ten, kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá.

Co se týče nouzového otevírání bytů, automobilů a jiných prostor fyzickou osobou nebo právnickou osobou na základě živnostenského oprávnění (např. zámečník)
uvádíme, že žádný právní předpis (zákon ani vyhláška) nestanoví podmínky, jejichž splnění by umožňovalo, aby na objednávku byl jako služba v rámci podnikání otevřen byt nebo motorové vozidlo, k němuž nemá objednatel klíče. Takový právní předpis být vydán ani nemůže, neboť nelze dopředu vydáním právního předpisu závazně stanovit, že o podezření z účasti na trestném činu otevřením bytu nebo motorového vozidla se nejedná, jestliže podnikatel, otevírající byt na žádost objednatele této služby, si např. podle občanského průkazu ověřil, že objednatel má v domě trvalý pobyt.
Z trestního zákona, v němž jsou stanoveny podmínky odpovědnosti za trestný čin a za účast na jeho spáchání, však obecně vyplývá, že trestně odpovědný za účastenství na trestném činu by podnikatel otevírající byt nebo vozidlo na zakázku mohl být pouze tehdy, pokud by věděl, že otevírání bytu nebo vozidla může být neoprávněné, a pro případ, že by tomu tak skutečně bylo, s tím byl srozuměn. Zjednodušeně řečeno trestní odpovědnost podnikatele by připadala v úvahu, pokud by z jeho chování a jednání při poskytování služby bylo patrné, že je mu zcela lhostejné, zda objednatel služby žádá o otevření bytu či vozidla oprávněně či nikoli. Jestliže podnikatel před otevřením bytu či vozidla projeví opatrnost např. tím, že podle občanského průkazu objednatele ověřuje, zda objednatel v domě bydlí, za stejným účelem se dotazuje sousedů, žádá předložení listiny prokazující právo k užívání bytu či vozidla anebo provedení služby podmíní písemnou žádostí objednatele, dává tím jasně najevo, že mu otázka oprávněnosti otevření bytu či vozidla lhostejná není, a proto by jeho trestní odpovědnost za neoprávněné otevření bytu či vozidla jako účastníka na spáchaném trestném činu sotva mohla připadat v úvahu.

Závěrem uvádíme, že je vždy na uvážení osoby, která bude nouzové otevírání dveřního uzávěru provádět, zda konkrétní okolnosti případu spolu s předloženými důkazy (občanský průkaz s uvedením trvalého pobytu, prohlášení, svědectví sousedů) posoudí jako věrohodné, neboli že bude vnitřně přesvědčena, že se otevřením dveřního uzávěru nedopouští spoluúčasti na trestném činu.

TOPlist

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info